Мисия

 • да развива и утвърждава гражданското общество, гражданското участие и доброто управление на територията на Република България
 • да развива и утвърждава принципите на демокрацията, правовата държава, парламентаризма, прозрачността на институциите, Европейската интеграция и отговорността в личния и политическия живот
 • да провежда научни и политически анализи и да предоставя експертни анализи в сферата на политическите и други хуманитарни науки
 • да е посредник между гражданското общество, академичната общност и политическите представители и органи за по-добро сътрудничество между тях
 • да се застъпва за свободата на печата, прозрачността на държавните институции, доброто управление, външната политика, регионалната сигурност и сътрудничеството на територията на Република България
 • да окуражава включването и участието на младежта в обществения живот

Средства за постигане на целите

 • 1. организира публични дебати и дискусии, които целят да идентифицират потенциални заплахи за демокрацията, свободата на гражданите и медиите, социалния напредък, равенството и регионалното развитие;
 • 2. изготвя предложения за политики и идеи, които целят да разрешават проблеми, с цел да се установи връзка между политиката, медиите и гражданския сектор, като се развие мрежа от експерти в академичната, социалната и политическата сфера;
 • 3. наблюдава и анализира дейността на Народното събрание на Република България и други държавни институции;
 • 4. събира и анализира научна и професионална литература от социалните и хуманитарните науки;
 • 5. провежда изследвания в сферата на социалните науки като се съсредоточава върху политическите науки;
 • 6. публикува текстове на автори на политическа, социална и културна тематика;
 • 7. организира, независимо или съвместно с други организации, професионални срещи, консултации, семинари и други форми на образователни събития с цел повишаването на осведомеността относно социалната отговорност;
 • 8. обединява експерти, които да работят за обучението на гражданите и за утвърждаване на ценностите на демократичното общество;
 • 9. си сътрудничи с университети, училища, професионални сдружения и други организации на територията на Република България и чужбина, които имат сходни или същите цели и дейност;
 • 10. си сътрудничи с държавните институции чрез обмяната на информация и опит.